ASCENDENTEN i horoskopet – din yttre personlighet och ”förpackning”

ASCENDENTEN i horoskopet – din yttre personlighet och ”förpackning”
Många studerar astrologi för att förstå mer om sig själv och andra. Då brukar man ställa upp ett födelsehoroskop för att få en djupare förståelse av personligheten och livet i stort. Födelsehoroskopet visar betydligt mycket mer än om man bara ser till själva stjärntecknet som man är född i (soltecknet). 
I horoskopet finns det något som kallas för Ascendenten (ASC eller AC), en punkt som representerar den yttre personligheten, den "yttre förpackningen". Alltså den roll man spelar utåt eller den "mask" man sätter på sig för att möta omvärlden, till skillnad mot det stjärntecken som man är född i (soltecknet), som traditionellt ses som ”jaget” – d v s den man innerst inne är i sitt ”jag”. Man kan få fram just det stjärntecken som man har sin Ascendent i genom att gå in HÄR och där fylla i födelseår, datum, födelseklockslag och födelseort. Information om alla 12 Ascendentstjärntecken finner man HÄR.
 

Men man bör läsa resten av denna artikel för att verkligen förstå Ascendentens roll.

Ascendenten är namnet på den punkt som vid födelseögonblicket är på väg upp över horisonten i öster. På latin betyder namnet Ascendenten stigande. Den är den punkt i horoskopet som näst efter Solen brukar ges den största betydelsen.
Den schweiziske  psykiatern, psykologen och författaren C G Jung, som även var kunnig i astrologi, kallade den yttre rollen för "personan" - ungefär som en grekisk teatermask  - som han bl a såg som vårt försvar mot omvärlden.
Ascendenten är alltså det som andra allra först lägger märke till, vad man på ytan verkar vara för en, den "bild" eller "personan" som man regelbundet visar för människor omkring sig. Dess placering i horoskopet säger något om hur man agerar för att uppnå önskad effekt i umgänget med andra och kan därför peka på hur man uppfattas av andra, liksom omgivningens reaktioner på personligheten.
Den påvisar hur man vill eller har lärt sig att agera för att bli accepterad och omtyckt av andra - hur man önskar bli sedd - och det är en tumregel att andra människor mest brukar lägga märke till de egenskaper som finns i Ascendenttecknet (personan). Den säger mycket om den personliga utstrålningen.
Detta betyder att när människor först träffar någon, utvecklar de en åsikt om denne, och när de lär känna personen utvecklas en annan, sannare uppfattning om vem denne är. Så om man skulle fråga människor som träffas för första gången om den uppfattning de fått om den andre, så skulle de troligen beskriva varandras egenskaper så att dessa stämmer med Ascendenttecknet. Det är därför en del av förklaringen till att man brukar få ett annat intryck när man börjar lära känna en ny bekantskap. 
Men är man astrologiskt insatt, så skulle man förstå att man bara har träffat ”ett ansikte mot omvärlden” och inte det sanna "jaget" ...
Ascendenten är därför också den yttre roll som man "tar av sig" när man är i enskildhet och vanligtvis i privatlivet tillsammans med de närmaste. D v s när roller, masker, yttre spel och även de kläder, frisyrer m m som man väljer att möta omvärlden med ”faller”.
Ascendenten visar även på vilken typ av miljö som man skapar omkring sig, samt vilken typ av människor som man söker sig till. Den är också den punkt i horoskopet som påvisar utseendet. Även om man har sitt solteckens typiska utseende (blandat med ev. planeter i konjunktion, vilka också påverkar utseendet), så färgas vanligtvis soltecknet av det som är typiskt för Ascendenttecknet genom bl a klädval, färgval och frisyrval liksom rörelser och hållning.
När man tolkar Ascendenten i ett horoskop så tar man även hänsyn till planeter i första huset (vilket är en ”förlängning” av Ascendenten) samt vilka planeter som har aspekter till den.
Viktigast att beakta brukar eventuella konjunktioner vara.
 
Är det av värde att lära sig förstå Ascendenten?
 
Ascendenten råkar inte bara vara den punkt i horoskopet som påvisar den mask man bär, den roll man spelar utåt, m m. Dess position tolkas djupare än så, för det är en punkt som ”samlar” de egenskaper som man redan från födelsen är ”ämnad” att lära sig att "ta på sig" under uppväxten. 
Den speglar därför en djupare prägling när det gäller hur man lärt sig att förhålla sig till bl a syskon, föräldrar och skolan, eftersom situationer under uppväxten, skapar eller formar den personlighet som Ascendenttecknet påvisar.
Hos vissa personer visar Ascendenten på det agerande man skapat för att duga, hos andra visar det på den roll man skapat för skydda sitt inre för att man är osäker, och för somliga är det för att framhäva sig.
Man kan alltså få en djupare psykologisk förklaring genom att bl a studera Ascenttecknet om man vill förstå ett ”varför”, eller orsakssammanhang när man tolkar horoskop.
Något som kan vara av värde vad gäller tolkningen av själva Ascententtecknet är att man då kan veta hur andra människor först uppfattar oss, vilket det kan ge oss en djupare insikt om vilka vi är och hur vi relaterar till andra i vår omgivning. 
Astrologer har nämnt att det är väldigt svårt att iaktta sig själv utifrån, men när man ovetandes blir filmad tillsammans med andra – inte en gång, utan flera gånger under en längre tid – så skulle det innebära en djupare förståelse för den roll man har bland andra. Man kanske inte har en aning om de effekter man har på sin omvärld genom vissa attityder i sin personlighet, som hur man tittar på andra, minspel, rörelser och kanske en stark intensitet eller ett avmätt agerande. Sådant kan i mötet med andra leda till missförstånd baserat på uppfattningar om varandra som bygger på just de masker och roller som många har.
Ascendenten är också en förklaring till att man kanske inte är särskilt lik sitt soltecken (stjärntecken) till sitt beteende, även om soltecknets egenskaper också existerar hos personen. Men soltecknet kan döljas av det tecken som Ascendenten befinner sig i som då istället är framträdande i personens sätt att agera.
 
”Fördelar” med Ascendenten
 
Det finns de som har märkt att den yttre rollen skapar fördelar. Då kan den även bäras inför de närmaste.
Bakom denna yttre roll finns ändå alltid jaget, det som är identiteten, det vill säga soltecknet (stjärntecknet). 
Därför kan man som exempel agera utåt som en tuff och vågad Vädur genom att Ascendenten finns i det tecknet, men inom sig vara en mjuk och fantasifull Fisk. Eller agera som en osäker och sårbar Kräfta fast man är född i det stabila tecknet Stenbocken och också är en stark person som vet vad man vill. 
Man kan annars vara en Fisk med allt vad det kan innebära i form av bland annat ett världsfrånvänt, fantasifullt, drömskt och bohemskt inre men ha Ascendenten det korrekta och ordentliga tecknet Jungfrun.
Det kan innebära att egenskaper från soltecknet i Fiskarna färgar egenskaperna hos Ascendenten i Jungfrun, vilket kan visa sig så att personen verkar knivskarp och ordentlig så som en Jungfru, men ibland blandas det upp med fantasi och ”flummighet” från Fiskarnas egenskaper. 
En glömsk och litet virrig effekt från soltecknet Fiskarna kan alltså skina igenom den yttre rollen av perfektionism och ordentlighet.
Det finns de som identifierat sig så starkt med sin yttre roll, alltså med den spelade personen som de vill vara, för att de märker att de kan prägla sin omvärld med det sättet att vara så att de får fördelar genom det, m m, och därför ”glömmer” de sitt sanna jag, den de innerst inne är.
I det fallet kan personen med tiden komma att känna sig identitetslös eller förvirrad över sig själv och sitt liv. 
Därför kan det komma att ske en stor förändring gällande identitet och förhållningssätt till andra människor, i relation till den man innerst inne verkligen är, när solen och/eller Ascendenten mottar aspekter från viktiga transiter.
Oftast spelar det stjärntecken som Ascendenten befinner sig i en viss roll när människor blir förälskade eftersom dessa egenskaper speglar den fasad man har utåt och hur man agerar och bemöter nya människor man möter. Visserligen har soltecknet samt det tecken Venus befinner sig i med förälskelse att göra, men Ascendenten har också stor betydelse. Man tar även hänsyn till planeten Mars, som bl a har med passion att göra.
 
Olika synsätt gällande Ascendenten
 
Det är alltså den allmänt vedertagna uppfattningen att man tolkar Ascendentens position i horoskopet utifrån att den speglar den yttre personligheten och inte det sanna jaget. Stjärntecknet som Ascendenten befinner sig i har av vissa astrologer uppfattats som en mycket mer personlig punkt än själva soltecknet.
Men det finns astrologer som hävdar att dess placering i horoskopet skulle vara den ”egentliga”, sanna personligheten och inte, till skillnad mot den allmänt vedertagna uppfattningen om att det är soltecknet, det stjärntecken man är född i.
Vissa astrologer menar att Ascendenten kan ge svar på frågan: "Vem är jag i denna värld" , och att den kan fungera som ett "Jag- filter" genom vilket vi behandlar alla våra livserfarenheter .
Ascendenten tolkas vanligtvis så som den punkt som visar det intryck man strävar efter att göra på andra, den man utger sig för att vara och därför de egenskaper som folk först lägger märke till hos en person. Men det finns astrologer som menar att det är Medium Coeli som är den punkt som säger vad folk först lägger märke till hos en person, den ”sociala personan”. Medium Coeli är en punkt på födelsehoroskopet som speglar det offentliga "ryktet" och / eller vad man skulle gilla att vara känd för eller hur man vill ses av andra. 
Men snarare kan Medium Coeli avslöja det som allmänt ”sägs om en person”, alltså när man känner till vem denne är och alltså inte känner denne personligen, eller när man är på väg att närma sig denne från ett stort avstånd - inte när man kommer nära personen och möter den yttre personligheten, då det snarare är Ascendenten man möter. 
När den personen sedan är sig själv, för att den yttre masken tagits av, börjar soltecknet och måntecknet att visa sig, så att den sanna personen framträder bakom ”masken”.
Enligt andra astrologer är Ascendentens kvaliteter inte prövade ordentligt. Den punkten anses av dem inte bara vara den yttre rollen eller masken, för själen skiner igenom personan. De menar att Ascendenten inte bara är en beskrivning av utseende, persona och masken, eller det sätt på vilket man vill framträda i världen.
Så medan den vedertagna uppfattningen är att Ascendenten är masken vi bär, definierar de den som att den påvisar vårt djupaste andliga syfte och potential.
Vilket är rätt?
Kanske är det så att båda synsätten är rätt?
Man skulle kunna se Ascendenten som ”själva poängen med inkarnationen”, där själen inträder, kanske befinner sig på det fysiska planet som ett kors att bära?
Ascendenten är det som är stigande och skulle kunna vara en symbol för ”självet” eller själen som är här för att växa?
Utifrån det synsättet skulle Ascendenten kunna påvisa vår kallelse, uppdraget, syftet och vara en vägvisare till orsaken till vår inkarnation och indikator på de egenskaper som vi mest behöver utveckla under vår livstid.
På så sätt skulle personligheten vara färdmedlet för själen och dess högre syfte.
Enligt Alice Bailey symboliserar soltecknet den nuvarande vägen för den integrerade personligheten, Månen symboliserar det förflutna och Ascendenten symboliserar framtiden.
Andra astrologer menar att Ascendenttecknet pekar på egenskaper som man är i färd med att utveckla, som utmanar oss, som tvingar oss att växa, och som syftar till att föra samman resten av horoskopet.
Även om Ascendenten traditionellt sett representerar den yttre personligheten, alltså den roll man spelar utåt, så hindrar det inte att den kan tolkas på andra sätt, utan att man för den skull utesluter den traditionella tolkningen.
Ascendenttecknet skulle även - utöver att man tolkar den yttre personligheten - kunna påvisa den framtida inriktningen av själen, vad vi växer mot och nya egenskaper som vi under nuvarande liv utvecklar. Från ett själsligt centrum eller ur ett transcendentalt perspektiv, kan Ascendenttecknet påvisa hur vi bäst kan uttrycka våra personliga gåvor, för att sträcka oss bortom oss själva och skapa ett ökat bidrag till den större helheten.
Vissa astrologer ser den planet som är Ascendenttecknets härskare i födelsehoroskopet som den planets egenskaper som ”färgar” hela personen och livet i stort. Man kan då bl a säga att en person som har Ascendenten i Skorpionen, är färgad av Pluto, vilken är tecknets härskarplanet. Om man till exempel har en Vågascendent så är det viktigt att utforska Venus (som är härskarplanet över Vågen) i horoskopet, då den har en stor beydelse över hela ens liv. Då visar också Ascendenthärskarens hus (livsområde) var dessa kvaliteter bäst uttrycks...
 
Att ”fånga” Ascendentens exakta läge i horoskopet
 
Ascendenten är ingen himlakropp utan en tänkt punkt precis som Medium Coeli, MC, (vilken stod högst på himlen i födelseögonblicket ) är i horoskopet och båda dessa punkter följer jordens dygnsrotation. 
På ett dygn har ascendenten gått hela zodiaken runt, 360°, och det gör att människor som är födda på samma dag ändå kan uppvisa stora olikheter. Medelförflyttningen är så snabb som 1° var fjärde minut men den flyttar sig olika fort genom olika zodiaktecken. Snabbheten gör att om man inte känner till det exakta födelseklockslaget, kan Ascendenten hamna väldigt fel i horoskopet, och därmed även alla husen livsområden).
Känner man bara till en persons födelsedatum, inte klockslaget (eller den ungefärliga klockslaget), så är det inte möjligt att bestämma vare sig Ascendent eller Medium Coeli.
 
Mona Rosenberg 2015
 
Man kan kontakta en astrolog för att få veta sin ASCENDENT, men man kan få fram den något så när -  genom en "Quick Fix för att hitta sin AC" HÄR.
Läs mer om astrologi och alla 12 ascendenterna: 
https://heartwisdom.webnode.se/astro/